کارن:Bff

د ويکيتابونه لخوا
Jump to navigation Jump to search
Redirect arrow without text.png
:ru:User:BffNUMBEROFPAGES = 11,785,916
NUMBEROFARTICLES = 125,073
NUMBEROFFILES = 2,017
NUMBEROFEDITS = 24,002,785
NUMBEROFUSERS = 36,698,410
NUMBEROFACTIVEUSERS = 3,149
NUMBERINGROUP:bot = 34
NUMBERINGROUP:sysop = 70
NUMBERINGROUP:bureaucrat = 4