د VIPS مېچنې آزمونمخ

ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل
VIPS scaling