موندونکې وېشنيزې

Jump to navigation Jump to search

په دې مخ کې هغه موندونکې وېشنيزې چې په اتوماتيک ډول د مېډياويکي ساوترې لخوا ډکېږي، د لړليک په توگه راغلي. د وېشنيزو نومونه د اړونده غونډال پيغامونو په بدلون سره چې د ميډياويکي په نومتشيال کې دي، د بدلېدلو وړتيا لري.

وېشنيزه موندنه پيغام نوم د وېشنيزې ورگډونې معيارونه
د دوتنو د ماتو تړنو مخونه(۱ م)broken-file-categoryThe page contains a broken file link (a link to embed a file when the file does not exist).
هغه مخونه چې دوه اړخیزه استدلالونه د کينډۍ په خبرتيا کي کاروي(تش)duplicate-args-categoryدا هغه مخ دی چې د کينډيو استدعاگانې لري او دوه ځلي آرگومنټونه کاروي، لکه {{foo|bar=1|bar=2}} يا {{foo|bar|1=baz}}.
Pages where expansion depth is exceeded(تش)expansion-depth-exceeded-categoryThe page exceeds the maximum expansion depth.
د ډیری ګران ګرد پارسیر فعالیت کاروونکي مخونه(تش)expensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
پټې وېشنيزې(تش)hidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
ليکلړلرونکي مخونه(تش)index-categoryدا مخ يو __INDEX__ لري (او په داسې يو نومتشيال کې دی چې هغه رپی پکې پرېښودل شوی)، او په همدې خاطر د روبوټانو له لارې ليکلړ کې کښل شوی چې په عادي توگه دا نه ترسره کېږي.
Pages where node count is exceeded(تش)node-count-exceeded-categoryThe page exceeds the maximum node count.
بې ليکلړه مخونه(۴ م)noindex-categoryدا مخ د روباټونو لخوا په ليکلړ کې نه دی راغلی دا ځکه چې دا مخ د __NOINDEX__ کوډگريزه وييکه لري او په هغه نومتشيال کې دی چې رپی يې پرېښل شوی.
Pages with non-numeric formatnum arguments(تش)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
هغه مخونه چې د کينډۍ ړنگ شوي عاملين لري.(تش)post-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
هغه مخونه چې په کې د کارېدلو کينډيو شمېر له ټاکلې کچې ډېر دی(تش)post-expand-template-inclusion-categoryThe page size is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding all the templates, so some templates were not expanded.
Pages with ignored display titles(تش)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages which use = as a template(تش)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
مخونه له کينډۍ پته ترلاسه شوو سره(تش)template-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
Pages where the unstrip depth limit is exceeded(تش)unstrip-depth-categoryThe page exceeds the unstrip depth limit.
Pages where the unstrip size limit is exceeded(تش)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using Timeline(تش)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
مخونه د غبرګونيزي تيروتنې سره(تش)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages with syntax highlighting errors(تش)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(تش)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(تش)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(تش)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(تش)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(تش)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(تش)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(تش)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(تش)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(تش)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(تش)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(تش)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(تش)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(تش)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(تش)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(تش)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(تش)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(تش)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
Pages with script errors(تش)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(تش)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unresolved properties(تش)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference ويکيډاټا properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a ويکيډاټا item(تش)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a ويکيډاټا item.
Pages with graphs(تش)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with obsolete Vega 1.0 graphs(تش)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
Pages with broken graphs(تش)graph-broken-categoryThe page includes a <graph> tag with invalid usage.
نخشه لرونکي مخونه(تش)kartographer-tracking-categoryدا مخ يوه نخشه لري
د ماتو نخشو مخونه(تش)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
مخونه د اي اس بي ان جادوګر لينکونو سره(تش)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(تش)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(تش)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.