کورنۍ تېروتنه

Jump to navigation Jump to search

ستاسې په IP پتې بنديز لگېدلی او تاسې نه شی کولای چې ليکنې وکړی، په همدې توگه تاسې نه شی کولای چې د پټنوم د پرځای کولو کړنې وکاروی دا ددې لپاره چې د وراني مخنيوی وشي.

بېرته لومړی مخ ته وگرځه.