د پرېښې تېروتنه

Jump to navigation Jump to search

تاسې د نيوک مخونه اجازه نه لری، دا د دغه سبب پخاطر:

د کومې کړنې غوښتنه چې تاسې کړې د هغو کارنانو پورې محدوده ده چې په ډله د: پازوالان کې دي.