ډېر رانغاړل شوي مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۲۳:۳۷, ۱۳ مې ۲۰۲۲ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. کينډۍ:Ed‎‏ (په ۵ مخونو کارېدلی)
 2. کارن:WikimediaNotifier/translation‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 3. کينډۍ:Stage short‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 4. کينډۍ:User ps-0‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 5. کينډۍ:Botm Winner Short‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 6. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 7. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 8. خبرې اترې:W/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 9. National science6‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 10. English usa divergent friendship‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 11. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 12. خبرې اترې:Main Page/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 13. National science5‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 14. Divergent moneyaction‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 15. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 16. خبرې اترې:Main Page/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 17. National science4‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 18. Divergent money and power‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 19. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 20. خبرې اترې:Main Page/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 21. National science3‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 22. Divergent money‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 23. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 24. خبرې اترې:Main Page/w/index.php?title=Main Page/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 25. National science2‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 26. Can not be against traditional law‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 27. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 28. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 29. خبرې اترې:Main Page/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 30. Main Page/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 31. *‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 32. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 33. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 34. خبرې اترې:Main Page/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 35. Main Page/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 36. کينډۍ:Stages‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 37. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 38. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 39. خبرې اترې:Main Page/‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 40. Main Page/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 41. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 42. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 43. خبرې اترې:Index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 44. Main Page/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 45. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 46. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 47. کارن:WikimediaNotifier/google‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 48. W/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 49. Main Page/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 50. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)

(تېر ۵۰ | راتلونکي ۵۰) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل