ډېر رانغاړل شوي مخونه

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۴:۱۶, ۲۸ نومبر ۲۰۲۳ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. کينډۍ:Ed‎‏ (په ۵ مخونو کارېدلی)
 2. کارن:WikimediaNotifier/translation‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 3. کينډۍ:Stage short‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 4. کينډۍ:User ps-0‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 5. کينډۍ:Botm Winner Short‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 6. کينډۍ:Stages‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 7. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 8. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 9. خبرې اترې:Main Page/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 10. Main Page/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 11. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 12. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 13. خبرې اترې:Main Page/‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 14. Main Page/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 15. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 16. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 17. خبرې اترې:Index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 18. Main Page/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 19. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 20. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 21. کارن:WikimediaNotifier/google‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 22. W/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 23. Main Page/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 24. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 25. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 26. W/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 27. Main Page/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 28. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 29. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 30. خبرې اترې:W/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 31. W/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 32. Index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 33. کينډۍ:Click‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 34. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 35. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 36. خبرې اترې:W/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 37. W/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 38. Get science kind‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 39. کينډۍ:Browsebar‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 40. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 41. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 42. خبرې اترې:W/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 43. W/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 44. Get power and money divergent‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 45. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 46. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 47. خبرې اترې:W/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 48. W/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 49. Get europe and usa science kind‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 50. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)

(تېر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل