ډېر رانغاړل شوي مخونه

Jump to navigation Jump to search

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۰۴:۰۱, ۵ اکتوبر ۲۰۲۲ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

دلته لاندې د #۱ تر #۵۰ حدونو پورې ۵۰ پايلې ښکارېږي.

(تېر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل

 1. کينډۍ:Ed‎‏ (په ۵ مخونو کارېدلی)
 2. کارن:WikimediaNotifier/translation‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 3. کينډۍ:Stage short‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 4. کينډۍ:User ps-0‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 5. کينډۍ:Botm Winner Short‎‏ (په ۳ مخونو کارېدلی)
 6. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 7. خبرې اترې:W/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 8. National science6‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 9. English usa divergent friendship‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 10. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 11. خبرې اترې:Main Page/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 12. National science5‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 13. Divergent moneyaction‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 14. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 15. خبرې اترې:Main Page/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 16. National science4‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 17. Divergent money and power‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 18. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 19. خبرې اترې:Main Page/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 20. National science3‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 21. Divergent money‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 22. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 23. خبرې اترې:Main Page/w/index.php?title=Main Page/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 24. National science2‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 25. Can not be against traditional law‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 26. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 27. خبرې اترې:Main Page/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 28. Main Page/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 29. *‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 30. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 31. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 32. خبرې اترې:Main Page/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 33. Main Page/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 34. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 35. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock/‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 36. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb cant unblock‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 37. خبرې اترې:Main Page/‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 38. Main Page/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 39. کينډۍ:Stages‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 40. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 41. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 42. خبرې اترې:Index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 43. Main Page/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 44. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 45. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 46. کارن:WikimediaNotifier/google‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 47. W/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 48. Main Page/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 49. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)
 50. د ميډياويکي خبرې اترې:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/index.php‎‏ (په ۲ مخونو کارېدلی)

(تېر ۵۰ | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰) کتل