د فعالو کارنانو لړليک

Jump to navigation Jump to search
دا د هغو کارنانو لړليک دی چې په تېرو ۳۰ ورځو کې يې ونډې ترسره کړي.
د فعالو کارنانو لړليک