ژغورلي سرليکونه

Jump to navigation Jump to search

په دې مخ کې هغه سرليکونه د لړليک په توگه راغلي چې دم مهال د جوړېدلو څخه ژغورل شوي. د ژغورلو مخونو د يو لړليک لپاره ژغورلي مخونه وگورئ.

ژغورلي سرليکونه

دم مهال د همدغو پاراميټرونو له مخې هېڅ کومه ليکنه نه ده ژغورل شوې.