د غونډال پيغامونه

ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل

دا د مېډياويکي په نوم-تشيال کې د غونډال د پيغامونو لړليک دی. که چېرته تاسې د ميډياويکي په ځايتابه کې ونډې ترسره کول غواړۍ نو لطفاً د ميډياويکي ځايتابه او translatewiki.net څخه ليدنه وکړۍ.

چاڼگر
Filter by customization state:    
لومړی مختېر مخبل مخوروستی مخ
نوم تلواليزه پيغام متن
اوسنی پيغام متن
1movedto2 (خبرې اترې) (ژباړل) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (خبرې اترې) (ژباړل) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (خبرې اترې) (ژباړل) 3d
3d-badge-text (خبرې اترې) (ژباړل) 3D
3d-desc (خبرې اترې) (ژباړل) Provides support for 3d file formats
about (خبرې اترې) (ژباړل) په اړه
aboutpage (خبرې اترې) (ژباړل) Project:په اړه
aboutsite (خبرې اترې) (ژباړل) د {{SITENAME}} په اړه
abusefilter (خبرې اترې) (ژباړل) Abuse filter configuration
abusefilter-accountreserved (خبرې اترې) (ژباړل) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (خبرې اترې) (ژباړل) بنديز لگول
abusefilter-action-blockautopromote (خبرې اترې) (ژباړل) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (خبرې اترې) (ژباړل) له ډلو لرې کول
abusefilter-action-disallow (خبرې اترې) (ژباړل) ناپرېښل
abusefilter-action-rangeblock (خبرې اترې) (ژباړل) Range-block
abusefilter-action-tag (خبرې اترې) (ژباړل) Tag
abusefilter-action-throttle (خبرې اترې) (ژباړل) Throttle
abusefilter-action-warn (خبرې اترې) (ژباړل) گواښنه
abusefilter-autopromote-blocked (خبرې اترې) (ژباړل) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocked-display (خبرې اترې) (ژباړل) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (خبرې اترې) (ژباړل) د ورانکارۍ چاڼگر
abusefilter-blockreason (خبرې اترې) (ژباړل) Automatically blocked by abuse filter. Description of matched rule: $1
abusefilter-changeslist-examine (خبرې اترې) (ژباړل) آزمويل
abusefilter-degrouped (خبرې اترې) (ژباړل) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (خبرې اترې) (ژباړل) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-deleted (خبرې اترې) (ژباړل) ړنگ شو
abusefilter-desc (خبرې اترې) (ژباړل) Applies automatic heuristics to edits
abusefilter-diff-backhistory (خبرې اترې) (ژباړل) Back to filter history
abusefilter-diff-info (خبرې اترې) (ژباړل) بنسټيز مالومات
abusefilter-diff-invalid (خبرې اترې) (ژباړل) Unable to fetch the requested versions
abusefilter-diff-item (خبرې اترې) (ژباړل) توکی
abusefilter-diff-next (خبرې اترې) (ژباړل) نوی بدلون
abusefilter-diff-pattern (خبرې اترې) (ژباړل) Filter conditions
abusefilter-diff-prev (خبرې اترې) (ژباړل) Older change
abusefilter-diff-title (خبرې اترې) (ژباړل) Differences between versions
abusefilter-diff-version (خبرې اترې) (ژباړل) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
abusefilter-disabled (خبرې اترې) (ژباړل) ناچارن
abusefilter-disallowed (خبرې اترې) (ژباړل) دا کړنه په خپلکاره توگه نارغنده او زيانمنه وپېژندل شوه، او په همدې سبب يې مخنيوی وشو. که چېرته بيا هم دا کړنه تاسو ته رغنده ښکاري نو، لطفاً يو پازوال پرې خبر کړی چې تاسې څه ترسره کول غواړۍ. ستاسې همدا کړنه چې په نارغنده معيارونو کې شمېرل شوې داسې څرگندېږي: $1
abusefilter-edit (خبرې اترې) (ژباړل) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (خبرې اترې) (ژباړل) Block the user and/or IP address from editing
abusefilter-edit-action-blockautopromote (خبرې اترې) (ژباړل) Revoke the user's autoconfirmed status
abusefilter-edit-action-degroup (خبرې اترې) (ژباړل) Remove the user from all privileged groups
abusefilter-edit-action-disallow (خبرې اترې) (ژباړل) Prevent the user from performing the action in question
abusefilter-edit-action-rangeblock (خبرې اترې) (ژباړل) Block the respective IP range from which the user originates
abusefilter-edit-action-tag (خبرې اترې) (ژباړل) Tag the edit for further review
abusefilter-edit-action-throttle (خبرې اترې) (ژباړل) Trigger actions only if the user trips a rate limit
abusefilter-edit-action-warn (خبرې اترې) (ژباړل) Trigger these actions after giving the user a warning
abusefilter-edit-bad-tags (خبرې اترې) (ژباړل) One or more of the tags you specified is not valid. Tags should be short, they should not contain special characters, and they should not be reserved by other software. Try choosing a new tag name
abusefilter-edit-badfilter (خبرې اترې) (ژباړل) The filter you specified does not exist
abusefilter-edit-badsyntax (خبرې اترې) (ژباړل) There is a syntax error in the filter you specified. The output from the parser was: <pre>$1</pre>
لومړی مختېر مخبل مخوروستی مخ