د غونډال پيغامونه

Jump to navigation Jump to search
دا د مېډياويکي په نوم-تشيال کې د غونډال د پيغامونو لړليک دی. که چېرته تاسې د ميډياويکي په ځايتابه کې ونډې ترسره کول غواړۍ نو لطفاً د ميډياويکي ځايتابه او translatewiki.net څخه ليدنه وکړۍ.
د غونډال پيغامونه
لومړی مختېر مخبل مخوروستی مخ
نوم تلواليزه پيغام متن
اوسنی پيغام متن
1movedto2 (خبرې اترې) (ژباړل) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (خبرې اترې) (ژباړل) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (خبرې اترې) (ژباړل) 3D
3d-badge-text (خبرې اترې) (ژباړل) 3D
3d-desc (خبرې اترې) (ژباړل) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (خبرې اترې) (ژباړل) None selected
3d-patent (خبرې اترې) (ژباړل) Patent permissions:
3d-patents (خبرې اترې) (ژباړل) -
3d-thumb-placeholder (خبرې اترې) (ژباړل) Loading thumbnail...
about (خبرې اترې) (ژباړل) په اړه
aboutpage (خبرې اترې) (ژباړل) Project:په اړه
aboutsite (خبرې اترې) (ژباړل) د {{SITENAME}} په اړه
abusefilter (خبرې اترې) (ژباړل) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (خبرې اترې) (ژباړل) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (خبرې اترې) (ژباړل) بنديز لگول
abusefilter-action-blockautopromote (خبرې اترې) (ژباړل) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (خبرې اترې) (ژباړل) له ډلو لرې کول
abusefilter-action-disallow (خبرې اترې) (ژباړل) ناپرېښل
abusefilter-action-rangeblock (خبرې اترې) (ژباړل) Range-block
abusefilter-action-tag (خبرې اترې) (ژباړل) Tag
abusefilter-action-throttle (خبرې اترې) (ژباړل) Throttle
abusefilter-action-warn (خبرې اترې) (ژباړل) گواښنه
abusefilter-autopromote-blocked (خبرې اترې) (ژباړل) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (خبرې اترې) (ژباړل) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (خبرې اترې) (ژباړل) talk page blocked
abusefilter-block-user (خبرې اترې) (ژباړل) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (خبرې اترې) (ژباړل) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (خبرې اترې) (ژباړل) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (خبرې اترې) (ژباړل) د ورانکارۍ چاڼگر
abusefilter-blockreason (خبرې اترې) (ژباړل) Automatically blocked by abuse filter. Description of matched rule: $1
abusefilter-changeslist-examine (خبرې اترې) (ژباړل) آزمويل
abusefilter-degrouped (خبرې اترې) (ژباړل) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (خبرې اترې) (ژباړل) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-deleted (خبرې اترې) (ژباړل) ړنگ شو
abusefilter-desc (خبرې اترې) (ژباړل) Applies automatic heuristics to edits
abusefilter-diff-backhistory (خبرې اترې) (ژباړل) Back to filter history
abusefilter-diff-info (خبرې اترې) (ژباړل) بنسټيز مالومات
abusefilter-diff-invalid (خبرې اترې) (ژباړل) Unable to fetch the requested versions
abusefilter-diff-item (خبرې اترې) (ژباړل) توکی
abusefilter-diff-next (خبرې اترې) (ژباړل) نوی بدلون
abusefilter-diff-pattern (خبرې اترې) (ژباړل) Filter conditions
abusefilter-diff-prev (خبرې اترې) (ژباړل) Older change
abusefilter-diff-title (خبرې اترې) (ژباړل) Differences between versions
abusefilter-diff-version (خبرې اترې) (ژباړل) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
abusefilter-disabled (خبرې اترې) (ژباړل) ناچارن
abusefilter-disallowed (خبرې اترې) (ژباړل) دا کړنه په خپلکاره توگه نارغنده او زيانمنه وپېژندل شوه، او په همدې سبب يې مخنيوی وشو. که چېرته بيا هم دا کړنه تاسو ته رغنده ښکاري نو، لطفاً يو پازوال پرې خبر کړی چې تاسې څه ترسره کول غواړۍ. ستاسې همدا کړنه چې په نارغنده معيارونو کې شمېرل شوې داسې څرگندېږي: $1
abusefilter-edit (خبرې اترې) (ژباړل) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (خبرې اترې) (ژباړل) Block the user and/or IP address from editing
abusefilter-edit-action-blockautopromote (خبرې اترې) (ژباړل) Revoke the user's autoconfirmed status
abusefilter-edit-action-blocktalk (خبرې اترې) (ژباړل) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
لومړی مختېر مخبل مخوروستی مخ