د نوو دوتنو انځورتون

ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل

همدا ځانگړی مخ، وروستنۍ پورته شوې دوتنې ښکاره کوي.

چاڼگر